• Δημοσιοποίηση και για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ

  Η υποχρέωση δημοσιοποίησης των στοιχείων των φυσικών και νομικών προσώπων με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο εφαρμόζεται πλέον και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

  Αυτό γνωστοποιήθηκε αρμοδίως με την υπ’ αριθμ. 40/2017 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4410/2016 με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 9 του Ν.3943/2011 περί κοινής δημοσιοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δημόσιο και ΕΦΚΑ, ενώ δόθηκαν οι κατωτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά τις προϋποθέσεις δημοσιοποίησης, τον τρόπο και το μέσο δημοσιοποίησης, τις τεχνικές προδιαγραφές παραγωγής των δημοσιοποιούμενων καταστάσεων, τα αρμόδια όργανα, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άρσης ή διόρθωσης των δημοσιευθέντων δεδομένων:

  Ι. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

  Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 όπως ισχύει, η δημοσιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές είναι πλέον υποχρεωτική. Βασική προϋπόθεση για τη δημοσιοποίηση ή μη αποτελεί κυρίως το ύψος και η παλαιότητα των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Συγκεκριμένα, δημοσιοποιούνται ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές φυσικών/νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων προς τον ΕΦΚΑ, εφόσον, κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

  Κατά συνέπεια, ως επιλέξιμες προς δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές νοούνται όλες όσες υπερβαίνουν το προαναφερθέν χρηματικό όριο, ως προς το ύψος της κύριας εισφοράς, μη συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, τόκων, προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων και η παλαιότερη χρονική περίοδος αναφοράς (μήνας/έτος) είναι τουλάχιστον κατά ένα έτος μικρότερη σε σχέση με τη χρονική περίοδο άντλησης των στοιχείων από το ΟΠΣ.

  Παράδειγμα: Έστω ότι τα στοιχεία αντλούνται από το ΟΠΣ ΚΕΑΟ κατά τον μήνα Οκτώβριο 2017. Τότε αποτελούν επιλέξιμες οφειλές όσες αντιστοιχούν, είτε εν μέρει είτε εν όλω, σε περιόδους αναφοράς προγενέστερες του Οκτωβρίου 2016 και υπερβαίνουν ως προς το ύψος κύριας εισφοράς συνολικά το χρηματικό όριο των 150.000 ευρώ. Αντίθετα, οφειλές οι οποίες αντιστοιχούν σε περιόδους ίδιες ή μεταγενέστερες του Οκτωβρίου 2016 δεν είναι επιλέξιμες οφειλές, ανεξαρτήτως ύψους κύριας εισφοράς.

  Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 όπως ισχύει, από την προβλεπόμενη διαδικασία δημοσιοποίησης εξαιρούνται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές οι οποίες:
  έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής,
  τελούν υπό αναστολή καταβολής, δυνάμει προσωρινής διαταγής, δικαστικής απόφασης, πράξης διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου,
  έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης,
  αφορούν σε αποβιώσαντες ή ανήλικους οφειλέτες,
  είναι των φορέων του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

  Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 και του άρθρου 5 της κοινοποιηθείσας Κ.Υ.Α., η δημοσιοποίηση των στοιχείων των φυσικών/νομικών προσώπων με οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, συντελείται με από κοινού διαδικτυακή ανάρτηση σχετικών καταστάσεων στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), www.aade.gr.

  Ως προς τον χρόνο ανάρτησης, ορίζεται ότι οι εν λόγω καταστάσεις των δημοσιοποιούμενων οφειλών, αναρτώνται κατά την πρώτη εφαρμογή της εν λόγω Κ.Υ.Α. στις 30 Νοεμβρίου 2017 κι επικαιροποιούνται ετησίως, το αργότερο μέχρι την 30ή ημέρα του Ιουνίου κάθε έτους, μετά από νέα άντληση στοιχείων από το ΟΠΣ.

  Related Posts