• ΥΠΕΣ: Οδηγίες για την καταγραφή προσωπικού των ΟΤΑ

  Οδηγίες για περαιτέρω ενέργειες στον διαδικτυακό τόπο του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, δίνει με έγγραφο του, το ΥΠΕΣ προς του ΟΤΑ, με δεδομένο ότι:

  “Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των διαδικασιών της Εγκυκλίου 17/2017, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης μας ενημέρωσε με το (3) σχετικό ότι στις 18-9-2017 πραγματοποίησε την ενσωμάτωση / ενημέρωση των στοιχείων του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού (εφεξής Μητρώο) ως προς τα πεδία «Εργασιακή Σχέση» (Ε.Σ.) και «Κατηγορία Προσωπικού» (Κ.Π.) βάσει των συνολικών δεδομένων που απέστειλε η υπηρεσία μας σε αυτό με το (2) σχετικό και τα οποία προέκυψαν από τους πίνακες 1 Τμήμα Διαχείρισης & Λειτουργίας Ο.Π.Σ. ανθρώπινου δυναμικού της Δ.Δ της Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ.Δ”.

  Τα παραπάνω αναφέρονται, συγκεκριμένα σε εγκύκλιο που απέστειλε, ο γ.γ. του ΥΠΕΣ, Κώστας Πουλάκης, προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με το οποίο τους καλεί να ελέγξουν ηλεκτρονικά – κάνοντας χρήση του 12ψηφιου κωδικού που έχει δοθεί από το ΥΠΕΣ – των στοιχείων των αντίστοιχων πεδίων και να προχωρήσουν σε τυχόν συμπληρώσεις και διορθώσεις.

  Στην εγκύκλιο επίσης καταγράφονται ΟΤΑ και Νομικά Πρόσωπα αυτών, που δεν έχουν προβεί στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να τους δοθεί ο κωδικός πρόσβασης, ώστε να εφαρμόσουν τα όσα αναγράφονται σ’ αυτό.

  Ταυτόχρονα στην εγκύκλιος υπογραμμίζεται πως, ενόψει της προσθήκης νέων τιμών στο πεδίο «Κατηγορία Προσωπικού» στις 18-9-2017, μεταγενέστερα δηλαδή της όλης διαδικασίας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους φορείς ότι, δύναται να μην είναι πλέον επίκαιρη η τιμή που έχει ενσωματωθεί στο πεδίο «Κ.Π.» στο πλαίσιο των ανωτέρω (και αποτυπώνεται στο αρχείο κάθε φορέα), εάν πρόκειται για άτομα για τα οποία συντρέχουν οι προαναφερθείσες 2 νέες τιμές. Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας θα πρέπει να καταχωρήσει στο πεδίο «Κ.Π.» την αρμόζουσα νέα τιμή.

   

   

  Related Posts