• Πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών

  Προκήρυξη για την πρόσληψη ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, για
  την υλοποίηση προγράµµατος κατάρτισης του ∆ήµου Σουλίου, µε τίτλο: «Ολοκληρωµένο
  Πρόγραµµα Κατάρτισης Αρωµατικών / Φαρµακευτικών φυτών» (2 τµήµατα των 25 ατόµων,
  διαρκείας 295 ωρών).

  Ο Οργανισµός προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωροµίσθιο εκπαιδευτικό
  προσωπικό, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του
  Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις
  απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από την
  Πέµπτη 14-03-19 έως και την Παρασκευή 22-03-19, MONO µε συστηµένη επιστολή η µε
  ταχυµεταφορά και ώρα από 8:30 π.µ. έως 13:30 µ.µ., όπως προβλέπονται από την µε αριθµ.
  191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β΄/16.07.1996) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας &
  Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, (3ο
  χιλ. Ιωαννίνων-Αθηνών, 45500, Ιωάννινατηλ 26510-48063), για τη δηµιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωροµίσθιων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριµένου προγράµµατος κατάρτισης και θα καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων θεµατικών αντικειµένων.

  ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις
  προϋποθέσεις της παρούσης.Πληροφορίες για τις ζητούµενες ειδικότητες, τα µαθήµατα, την υποβολή αιτήσεων και τααπαραίτητα δικαιολογητικά, δίνονται στο ΚΕΚ Ιωαννίνων του ΟΑΕ∆ και στην ιστοσελίδα τουΟΑΕ∆ www.oaed.gr

   

  Related Posts

  arrow